Thống kê team color fo4 glxh mới nhất

50% 365 thắng 34 hoà 365 thua
50% 365 thắng 34 hoà 365 thua
Korea
2266 used (22.1%)
49.4% 306 thắng 33 hoà 313 thua
50.6% 313 thắng 33 hoà 306 thua
Real Madrid
1772 used (17.3%)
52.0% 233 thắng 41 hoà 215 thua
48.0% 215 thắng 41 hoà 233 thua
Bayern Munich
1299 used (12.7%)
51.6% 225 thắng 32 hoà 211 thua
48.4% 211 thắng 32 hoà 225 thua
Chelsea
1468 used (14.3%)
45.4% 54 thắng 14 hoà 65 thua
54.6% 65 thắng 14 hoà 54 thua
England
386 used (3.8%)
49.0% 47 thắng 8 hoà 49 thua
51.0% 49 thắng 8 hoà 47 thua
AC Milan
306 used (3.0%)
48.4% 45 thắng 4 hoà 48 thua
51.6% 48 thắng 4 hoà 45 thua
312 used (3.0%)
45.5% 40 thắng 6 hoà 48 thua
54.5% 48 thắng 6 hoà 40 thua
Liverpool
324 used (3.2%)
53.6% 37 thắng 4 hoà 32 thua
46.4% 32 thắng 4 hoà 37 thua
Manchester United
267 used (2.6%)
65.2% 43 thắng 6 hoà 23 thua
34.8% 23 thắng 6 hoà 43 thua
France
257 used (2.5%)