Thống kê team color fo4 glxh mới nhất

50% 151 thắng 40 hoà 151 thua
50% 151 thắng 40 hoà 151 thua
Netherlands
1170 used (12.3%)
51.1% 72 thắng 34 hoà 69 thua
48.9% 69 thắng 34 hoà 72 thua
Bayern Munich
843 used (8.8%)
53.3% 73 thắng 27 hoà 64 thua
46.7% 64 thắng 27 hoà 73 thua
France
705 used (7.4%)
52.4% 65 thắng 27 hoà 59 thua
47.6% 59 thắng 27 hoà 65 thua
Chelsea
835 used (8.8%)
56.0% 61 thắng 23 hoà 48 thua
44.0% 48 thắng 23 hoà 61 thua
Korea
611 used (6.4%)
44.4% 32 thắng 20 hoà 40 thua
55.6% 40 thắng 20 hoà 32 thua
Real Madrid
556 used (5.8%)
43.9% 25 thắng 16 hoà 32 thua
56.1% 32 thắng 16 hoà 25 thua
Liverpool
357 used (3.7%)
53.4% 31 thắng 12 hoà 27 thua
46.6% 27 thắng 12 hoà 31 thua
Manchester United
327 used (3.4%)
45.6% 26 thắng 7 hoà 31 thua
54.4% 31 thắng 7 hoà 26 thua
Juventus F.C
350 used (3.7%)
64.0% 32 thắng 13 hoà 18 thua
36.0% 18 thắng 13 hoà 32 thua
AC Milan
362 used (3.8%)

Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s