Thống kê team color fo4 glxh mới nhất

50% 130 thắng 8 hoà 130 thua
50% 130 thắng 8 hoà 130 thua
Netherlands
1252 used (12.6%)
44.8% 73 thắng 9 hoà 90 thua
55.2% 90 thắng 9 hoà 73 thua
Germany
788 used (7.9%)
48.1% 75 thắng 10 hoà 81 thua
51.9% 81 thắng 10 hoà 75 thua
23 Hard Worker
700 used (7.0%)
48.9% 65 thắng 12 hoà 68 thua
51.1% 68 thắng 12 hoà 65 thua
Bayern Munich
787 used (7.9%)
53.2% 67 thắng 8 hoà 59 thua
46.8% 59 thắng 8 hoà 67 thua
Chelsea
762 used (7.7%)
51.8% 59 thắng 7 hoà 55 thua
48.2% 55 thắng 7 hoà 59 thua
France
494 used (5.0%)
48.4% 45 thắng 6 hoà 48 thua
51.6% 48 thắng 6 hoà 45 thua
Real Madrid
522 used (5.3%)
51.2% 43 thắng 2 hoà 41 thua
48.8% 41 thắng 2 hoà 43 thua
England
382 used (3.8%)
51.6% 33 thắng 5 hoà 31 thua
48.4% 31 thắng 5 hoà 33 thua
Korea
384 used (3.9%)
44.4% 24 thắng 9 hoà 30 thua
55.6% 30 thắng 9 hoà 24 thua
Spain
287 used (2.9%)

Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s