Thống kê team color fo4 glxh mới nhất

50% 91 thắng 30 hoà 91 thua
50% 91 thắng 30 hoà 91 thua
Bayern Munich
1307 used (13.1%)
53.2% 84 thắng 22 hoà 74 thua
46.8% 74 thắng 22 hoà 84 thua
France
875 used (8.7%)
57.7% 82 thắng 22 hoà 60 thua
42.3% 60 thắng 22 hoà 82 thua
Real Madrid
845 used (8.4%)
54.2% 77 thắng 19 hoà 65 thua
45.8% 65 thắng 19 hoà 77 thua
Chelsea
930 used (9.3%)
54.2% 65 thắng 19 hoà 55 thua
45.8% 55 thắng 19 hoà 65 thua
Korea
829 used (8.3%)
54.3% 50 thắng 7 hoà 42 thua
45.7% 42 thắng 7 hoà 50 thua
Manchester City
589 used (5.9%)
45.6% 31 thắng 9 hoà 37 thua
54.4% 37 thắng 9 hoà 31 thua
Manchester United
464 used (4.6%)
55.0% 33 thắng 15 hoà 27 thua
45.0% 27 thắng 15 hoà 33 thua
England
415 used (4.1%)
44.2% 23 thắng 10 hoà 29 thua
55.8% 29 thắng 10 hoà 23 thua
Liverpool
378 used (3.8%)
57.4% 27 thắng 10 hoà 20 thua
42.6% 20 thắng 10 hoà 27 thua
Netherlands
249 used (2.5%)