Thống kê team color fo4 1vs1 mới nhất

50% 102 thắng 28 hoà 102 thua
50% 102 thắng 28 hoà 102 thua
Korea
1022 used (16.1%)
47.3% 97 thắng 23 hoà 108 thua
52.7% 108 thắng 23 hoà 97 thua
Chelsea
898 used (14.1%)
50.0% 89 thắng 23 hoà 89 thua
50.0% 89 thắng 23 hoà 89 thua
Bayern Munich
843 used (13.3%)
49.0% 77 thắng 29 hoà 80 thua
51.0% 80 thắng 29 hoà 77 thua
Real Madrid
866 used (13.6%)
46.0% 23 thắng 7 hoà 27 thua
54.0% 27 thắng 7 hoà 23 thua
234 used (3.7%)
38.5% 15 thắng 10 hoà 24 thua
61.5% 24 thắng 10 hoà 15 thua
Manchester United
236 used (3.7%)
45.0% 18 thắng 5 hoà 22 thua
55.0% 22 thắng 5 hoà 18 thua
Inter Milan
163 used (2.6%)
57.5% 23 thắng 5 hoà 17 thua
42.5% 17 thắng 5 hoà 23 thua
England
210 used (3.3%)
53.1% 17 thắng 6 hoà 15 thua
46.9% 15 thắng 6 hoà 17 thua
Manchester City
136 used (2.1%)
55.9% 19 thắng 4 hoà 15 thua
44.1% 15 thắng 4 hoà 19 thua
France
205 used (3.2%)