Thống kê team color fo4 1vs1 mới nhất

50% 20 thắng 12 hoà 20 thua
50% 20 thắng 12 hoà 20 thua
Chelsea
453 used (9.7%)
62.2% 23 thắng 8 hoà 14 thua
37.8% 14 thắng 8 hoà 23 thua
Real Madrid
452 used (9.7%)
37.9% 11 thắng 2 hoà 18 thua
62.1% 18 thắng 2 hoà 11 thua
Bayern Munich
295 used (6.3%)
42.9% 9 thắng 5 hoà 12 thua
57.1% 12 thắng 5 hoà 9 thua
FC Barcelona
229 used (4.9%)
41.7% 10 thắng 2 hoà 14 thua
58.3% 14 thắng 2 hoà 10 thua
Juventus F.C
211 used (4.5%)
38.9% 7 thắng 7 hoà 11 thua
61.1% 11 thắng 7 hoà 7 thua
AC Milan
171 used (3.7%)
44.4% 8 thắng 4 hoà 10 thua
55.6% 10 thắng 4 hoà 8 thua
Liverpool
144 used (3.1%)
38.1% 8 thắng 1 hoà 13 thua
61.9% 13 thắng 1 hoà 8 thua
England
210 used (4.5%)
52.4% 11 thắng 1 hoà 10 thua
47.6% 10 thắng 1 hoà 11 thua
Spain
169 used (3.6%)
50.0% 9 thắng 3 hoà 9 thua
50.0% 9 thắng 3 hoà 9 thua
Brazil
155 used (3.3%)

Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s