Thống kê team color fo4 1vs1 mới nhất

50% 64 thắng 18 hoà 64 thua
50% 64 thắng 18 hoà 64 thua
Real Madrid
918 used (12.2%)
49.6% 59 thắng 15 hoà 60 thua
50.4% 60 thắng 15 hoà 59 thua
Chelsea
817 used (10.9%)
59.8% 70 thắng 14 hoà 47 thua
40.2% 47 thắng 14 hoà 70 thua
Bayern Munich
878 used (11.7%)
47.9% 35 thắng 4 hoà 38 thua
52.1% 38 thắng 4 hoà 35 thua
Korea
502 used (6.7%)
67.2% 43 thắng 8 hoà 21 thua
32.8% 21 thắng 8 hoà 43 thua
England
423 used (5.6%)
44.0% 22 thắng 6 hoà 28 thua
56.0% 28 thắng 6 hoà 22 thua
Manchester United
369 used (4.9%)
42.2% 19 thắng 7 hoà 26 thua
57.8% 26 thắng 7 hoà 19 thua
France
293 used (3.9%)
36.2% 17 thắng 4 hoà 30 thua
63.8% 30 thắng 4 hoà 17 thua
Juventus F.C
315 used (4.2%)
61.4% 27 thắng 4 hoà 17 thua
38.6% 17 thắng 4 hoà 27 thua
Manchester City
308 used (4.1%)
46.5% 20 thắng 3 hoà 23 thua
53.5% 23 thắng 3 hoà 20 thua
Liverpool
301 used (4.0%)