Thống kê team color fo4 1vs1 mới nhất

50% 42 thắng 10 hoà 42 thua
50% 42 thắng 10 hoà 42 thua
Real Madrid
645 used (11.8%)
36.9% 24 thắng 17 hoà 41 thua
63.1% 41 thắng 17 hoà 24 thua
Chelsea
530 used (9.7%)
48.9% 22 thắng 7 hoà 23 thua
51.1% 23 thắng 7 hoà 22 thua
Bayern Munich
424 used (7.8%)
37.8% 14 thắng 6 hoà 23 thua
62.2% 23 thắng 6 hoà 14 thua
Korea
321 used (5.9%)
42.9% 12 thắng 10 hoà 16 thua
57.1% 16 thắng 10 hoà 12 thua
England
257 used (4.7%)
39.3% 11 thắng 8 hoà 17 thua
60.7% 17 thắng 8 hoà 11 thua
Manchester United
272 used (5.0%)
62.1% 18 thắng 3 hoà 11 thua
37.9% 11 thắng 3 hoà 18 thua
Juventus F.C
239 used (4.4%)
34.6% 9 thắng 4 hoà 17 thua
65.4% 17 thắng 4 hoà 9 thua
FC Barcelona
227 used (4.2%)
70.4% 19 thắng 2 hoà 8 thua
29.6% 8 thắng 2 hoà 19 thua
Inter Milan
177 used (3.2%)
36.4% 8 thắng 6 hoà 14 thua
63.6% 14 thắng 6 hoà 8 thua
Liverpool
190 used (3.5%)

Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s